Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Esbecon Oy:n (Y-tunnus 0862688-4) ja sen omistaman verkkokaupan Kaapelicenter.fi:n laatima henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen yhteinen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.8.2019. Viimeisin muutos 30.8.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Esbecon Oy, Ratastie 12 (PL 74), 03100 Nummela, puh. (09) 225 2260, Y-tunnus 0862688-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Esbecon Oy:n Teppo Ekström (teppo.ekstrom@esbecon.fi), (09) 225 2260

3. Rekisterin nimi

Esbecon Oy:n ja verkkokauppa Kaapelicenter.fi:n yhteinen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset perusteet. Näitä ovat mm. henkilön antama suostumus henkilötietojensa käyttöön, verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä muodostunut sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa rekisteröitymisen yhteydessä syntynyttä liikesuhdetta.

Esbecon Oy:n ja verkkokauppa Kaapelicenter.fi:n asiakasrekisteriä käytetään
– asiakas- ja palvelusuhteen hoitoon ja ylläpitoon
– tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
– palvelun kehittämiseen asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi ja
– väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Tietoja käsitellään huolellisesti asiakkaan ja myyjän väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen suostumukseen ja/tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat soveltuvin osin:
– yrityksen nimi ja Y-tunnus
– yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
– yhteyshenkilön asema tai tehtävänimike yrityksessä tai organisaatiossa
– yrityksen lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
– vapaaehtoiset profiilitiedot
– mahdolliset ostotiedot
– asiakkaan maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset, hinnastotiedot ja muut laskutustiedot
– toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
– muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot ja
– palveluiden rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnukset

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Esbecon Oy:n ja verkkokauppa Kaapelicenter.fi:n omaan suoramarkkinointiin.
Kaikki henkilö- ja yritystiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Säilytämme tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja asiakassuhteen hoitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida verkkokaupan järjestelmistä. Poisto- ja anonymisointitoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista sekä mm. Esbecon Oy:n sähköisistä asiakastietojärjestelmistä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo tunnukset verkkokauppaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Rekisterin tietoja luovutetaan pyynnöstä rekisteröidylle itselleen. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaiseen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto

Rekisteristä tulostettuja tietoja voidaan käyttää asiakas- ja palvelusuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tietojen käsittelyn jälkeen manuaalinen aineisto tuhotaan välittömästi tietoturvallisella tavalla.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Esbecon Oy:n ja Kaapelicenter.fi -verkkokaupan asiakastiedot sekä muu atk-tallenteinen asiakastieto on suojattu henkilökunnan tehtävien mukaisilla, eri tasoisilla käyttöoikeuksilla sekä tämän lisäksi henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Verkkokaupan rekisteri sijaitsee palveluntuottajan palvelimilla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Jos rekisteröity on rekisteröitynyt verkkokaupan käyttäjäksi voi hän tarkistaa omat tietonsa kirjautumalla järjestelmään. Mikäli rekisteröity ei ole rekisteröitynyt käyttäjäksi, niin hänen tulee ottaa yhteyttä puhelimitse 040 6288 120 tai sähköpostitse myynti@kaapelicenter.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Hänen tulee ottaa yhteyttä puhelimitse 040 6288 120 tai sähköpostitse myynti@kaapelicenter.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.